Subsidies / Leningen VVE

Subsidies / Leningen VVE

Vereniging van Eigenaren – Subsidie energiebesparing eigen huis

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een ‘vereniging’ verstaan we een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.
Waarom nu energiebesparen? Check de infographic!

Wat wijzigt er per 4 april 2018 voor verenigingen?

Doet u een aanvraag voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor verenigingen zoals VvE’s? Dan krijgt u per 4 april 2018 te maken met een aantal wijzigingen.

Verhoging budget

Voor verenigingen gaat het budget voor de energiebesparende maatregelen van € 6 miljoen naar € 12 miljoen. Het gereserveerde subsidiebudget van € 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen wordt nu ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld.

Energieadvies: diverse aanpassingen

U kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.
Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.
Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.

Zeer energiezuinig pakket: termijn verlengd

De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Subsidie voor een energiedisplay

Het is per 4 april 2018 mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit betreft een aanvullende energiebesparende maatregel, waarbij de energiedisplay of slimme thermostaat dienen te voldoen aan specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Aanvragen

  • U kunt de Subsidie energiebesparing eigen huis tot en met 31 december 2018 aanvragen via mijn.rvo.nl.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven – niveau 2+) nodig.
  • De wettelijke behandeltermijn bedraagt maximaal 13 weken. RVO.nl mag de behandeltermijn één keer met 13 weken verlengen. Als dit nodig blijkt te zijn, ontvangt u een bericht van ons.
  • Na het indienen van de aanvraag mag u op eigen risico beginnen met de uitvoering. U kunt ook wachten met isoleren tot uw subsidie is toegekend. U moet de maatregelen binnen 12 maanden na verstrekking van de subsidie uitgevoerd hebben. In bijzondere omstandigheden kan RVO.nl één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Uw moet u aanvraag tot uitstel goed onderbouwen.
  • Bij subsidieaanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 kan een vereniging in overleg met RVO.nl een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO.nl in een keer uit.
  • Als u wijzigingen of aanvullingen op de aanvraag heeft, geef deze dan zo snel mogelijk door via Klantcontact RVO.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Bijlagen

  • Voor de energiebesparende maatregelen die u laat uitvoeren: één of meerdere ingevulde en ondertekende uitvoerdersfomulieren. Let op dat het formulier voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden. Een offerte van een bedrijf geldt niet als uitvoerdersformulier.
  • Voor een energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan: afschriften van de facturen en betalingsbewijzen.
  • Ook als u een energieprestatiegarantie heeft afgesloten; de offerte en de omschrijving van de inhoud van de aangeboden energieprestatiegarantie.
  • Vraagt u een energieadvies, MJOP en eventueel procesbegeleiding of een energieprestatiegarantie aan? Dan voegt u een verklaring toe dat u daarvoor niet al subsidie heeft aangevraagd en dat er niet eerder subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan, zoals gemeente of provincie.

Machtigen

U kunt een intermediair inschakelen die uw aanvraag voorbereidt, voor u indient en eventueel de verdere correspondentie voert. Dit kan een administratiekantoor, accountant of gemeente zijn. U kunt deze intermediair machtigen om namens u of uw vereniging op te treden. Machtigt u een intermediair? Dan heeft hij eHerkenning niveau 2 nodig om subsidie aan te vragen.
Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpen u graag als u er zelf niet uitkomt.

Vaststelling

In de verleningsbeschikking staat of en wanneer u het vaststellingsformulier van de subsidie bij RVO.nl moet indienen. Bij de vaststelling verantwoordt u dat de activiteiten zijn verricht waarvoor subsidie is verleend en dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Indien een voorschot is verstrekt, keren we de resterende 30% uit na indiening van het vaststellingsformulier en controle door RVO.nl.

Handhaving

Handhavers van RVO.nl kunnen de uitvoering op de locatie komen controleren. Blijkt bij de controle dat de uitvoering niet volledig is uitgevoerd op basis van de door u zelf opgegeven maatregelen en oppervlakten? Of heeft u RVO.nl verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraudecoördinator van RVO.nl.

Administratie

Bewaar al uw documenten met betrekking tot de subsidie energiebesparing eigen huis zorgvuldig (ook de maatwerkadvies en energieprestatiegarantie). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen inspecteurs van RVO.nl uw woning(en) controleren.

Meta-informatie hoofdinhoud

Vragen over Subsidie energiebesparing eigen huis?
Neem contact op met RVO.nl

Budget

Stand van zaken  – 25 juni 2018
Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Totaal was er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar voor deze regeling; er is nog subsidie beschikbaar voor VvE’s. Zie ook de toelichting in de Staatscourant. Nog niet alle budgetten zijn vrijgegeven en gepubliceerd.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis